Algemene Voorwaarden

Versie 23-06-2021

 1. VBB Advisory is een vennootschap onder firma die is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77995155.
 2. Deze algemene voorwaarden – verder te noemen: “AV” – zijn van toepassing op iedere overeenkomst die een opdrachtgever met VBB Advisory sluit, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van VBB Advisory met, voor of jegens de Opdrachtgever. Indien de AV eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en VBB Advisory, en op alle buitencontractuele relaties tussen de Opdrachtgever en VBB Advisory, zoals onrechtmatige daad. Deze AV gelden eveneens ten gunste van de vennoten van VBB Advisory.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door VBB Advisory – verder ook te noemen: “de Opdrachtnemer”. VBB Advisory is Opdrachtnemer ook ingeval een van haar vennoten de opdracht heeft aanvaard. De eerste volzin van dit artikel geldt onverkort indien de overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking met de Opdrachtgever tot stand is gekomen via een andere persoon dan de Opdrachtnemer. Het feit dat het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is, dat werkzaamheden door een bepaalde persoon worden uitgevoerd, doet evenmin aan de eerste volzin van dit artikel af. De werking van de artikelen 7: 404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 4. De opdracht aan de Opdrachtnemer leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De Opdrachtnemer is bevoegd om voor de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van diensten van derden. De Opdrachtnemer zal bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de Opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de Opdrachtgever overleggen. De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de hem verleende opdracht en bij de selectie van door hem in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 5. Voor het geval opdrachtgever klachten heeft over de door VBB Advisory verrichte werkzaamheden of geleverde diensten en/ of adviezen dienen die, op straffe van verval, binnen twee maanden na het verstrekken van de klachtgevende dienst of advies te worden medegedeeld aan VBB Advisory, zulks onder uiteenzetting van de gronden van de klacht.
 6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Anderen dan de Opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
 7. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen komen alle rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en VBB Advisory ontstaan aan VBB Advisory toe.
 8. Het honorarium voor de werkzaamheden van de Opdrachtnemer wordt op uurtarief afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. Het betreft het uurtarief dat bij de aanvaarding van de opdracht door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever is bevestigd, of bij gebreke daarvan het uurtarief dat de Opdrachtnemer bij de vorige opdracht van die Opdrachtgever hanteerde. De Opdrachtnemer zal kosten die niet in het tarief zijn verwerkt aan de Opdrachtgever doorbelasten. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag. Alle factuurbedragen worden – voor zover van toepassing – verhoogd met omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 9. In alle gevallen is de betalingstermijn van facturen van de Opdrachtnemer veertien dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de factuur. Betaling door de Opdrachtgever dient zonder opschorting, aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden. De betalingstermijn is een fatale termijn. De Opdrachtgever is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever over het verschuldigde de wettelijke handelsrente verschuldigd indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is en de reguliere wettelijke rente voor het geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is. Kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op grond van het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door de Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is de Opdrachtnemer voorts gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. De Opdrachtnemer is gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
 10. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in zijn dienstverlening of geleverde goederen, behalve in geval van opzet of roekeloosheid van vennoten of medewerkers van VBB Advisory die de schade hebben veroorzaakt. De Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 11. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door VBB Advisory c.q. de Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 12. Voor zover derden (zoals bedoeld in de tweede volzin van artikel 4) die in verband met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houdt de aan de Opdrachtnemer gegeven opdracht de bevoegdheid van de Opdrachtnemer in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derden is uitgesloten.
 13. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in de AV, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
 14. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of – indien van toepassing – zijn bedrijfsleiding.
 15. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens de Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door de Opdrachtnemer vervallen in ieder geval na drie maanden na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 16. Niet alleen de vennootschap onder firma VBB Advisory, maar ook de vennoten van VBB Advisory, alsmede alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan de vennootschap onder firma VBB Advisory zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op de AV een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere vennoten van VBB Advisory of medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij de vennootschap onder firma VBB Advisory hebben verlaten.
 17. Op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en zijn Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven, onverminderd de bevoegdheid van VBB Advisory om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.